• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

O spółce

O spółce

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Służymy wsparciem naszym Klientom zarówno na poziomie konsumenckim, jak i biznesowym. Świadczymy usługi windykacyjne w szerokim zakresie, w oparciu o wysokie standardy etyczne i prawne oraz przy użyciu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych.

Mocne strony

„Dzięki wieloletniej pracy nad rozwojem najwyższej jakości serwisu usług windykacyjnych, zdobyliśmy wiarygodność
w oczach naszych Klientów. Pomagamy spłacać zadłużenie jednocześnie dbając o interes i dobre imię naszych Klientów.
Ich zaufanie jest powodem do dumy, ale i wielkim zobowiązaniem. Naszym celem jest bycie liderem na rynku, wiarygodnym partnerem dla naszych Klientów i dobrym pracodawcą dla całego zespołu, a przede wszystkim – doprowadzanie trudnych spraw do pomyślnego końca”.

Marcin Adamczak, Prezes Zarządu FOR-NET S.A

Historia

Firma FOR-NET S.A. powstała w roku 2000 i aktualnie, po przyjęciu do windykacji około 3,0 mld zł należności, znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej znaczących firm windykacyjnych w Polsce.

Stabilny rozwój, wysoka skuteczność i nieustanne poszerzanie kompetencji sprawiły, że firma zbudowała wizerunek wiarygodnego i pewnego partnera, dodatkowo potwierdzony wyróżnieniem „Solidna Firma” w roku 2005, 2008 i 2011.
Jakość usług spółki potwierdzona jest standardem ISO 9001:2009 oraz wynikami regularnych audytów bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i realizacji procedur.

FOR-NET S.A. nieustannie podnosi jakość świadczonych usług i regularnie poszerza ofertę o nowe propozycje z zakresu zarządzania wierzytelnościami dla sektora konsumenckiego oraz B2B. Świadczymy zróżnicowane usługi windykacyjne, monitoringowe, upominawcze oraz obsługi prawnej dla banków, przedsiębiorstw, korporacji, a także dla klientów indywidualnych. W roku 2011 firma otrzymała licencję Komisji Nadzoru Finansowego na obsługę wierzytelności sekurytyzowanych, a obecnie zarządza portfelami wierzytelności w ramach m.in. CERES NSFIZ oraz AGIO Wierzytelności NSFIZ. Wdrażanie innowacji i rozbudowa zaplecza technologicznego jest jednym z priorytetów FOR-NET S.A.
Aktualnie firma posiada dwa call center w Krakowie i Mielcu, wyposażone  w nowoczesne terminale i zatrudniające kadrę ponad 130 pracowników.

Co nas wyróżnia

  • Nieprzerwany rozwój. Od początku istnienia, FOR-NET S.A. notuje regularny wzrost obrotów oraz zysku netto. Stale inwestujemy w infrastrukturę, nowe pakiety wierzytelności oraz rozszerzamy ofertę dostępnych usług.
  • Kompleksowa obsługa. FOR-NET S.A. jest firmą dbającą o rzetelną, skuteczną i przyjazną obsługę Klienta na każdym poziomie procesu zarządzania należnościami – od monitoringu należności, przez negocjacje z dłużnikami, po postępowanie sądowe. Naszą dewizą jest profesjonalne, szczegółowe i spersonalizowane podejście do każdego zleconego nam zadania. Dla każdego Klienta dobieramy indywidualną ofertę, a Klientom instytucjonalnym proponujemy dodatkowo dedykowane zespoły projektowe.
  • Zróżnicowana oferta. W ofercie FOR-NET S.A można znaleźć usługi kierowane do przedsiębiorstw różnej wielkości, banków, a także klientów indywidualnych. Oferujemy zarządzanie należnościami w zakresie produktów ubezpieczeniowych i bankowych, obsługujemy wierzytelności sekurytyzowane, dysponujemy możliwością masowej obsługi spraw konsumenckich drogą e-sądu (do 50 tys. spraw miesięcznie). Staramy się nieustannie poszerzać i ulepszać naszą ofertę.
  • Skuteczność działania. Wieloletnia obecność na rynku i trwałe relacje z naszymi Klientami są dowodem skuteczności i wiarygodności FOR-NET S.A. Na każdym poziomie zarządzania należnościami, podejmowane przez nas działania cechują się najwyższym profesjonalizmem i wysoką efektywnością, z jednoczesnym zachowaniem wszelkich zasad etyki i prawa. Z roku na rok nasza skuteczność rośnie, co potwierdzają dane dotyczące wartości usług windykacyjnych. Gwarancją naszej skuteczności jest fakt, że pobieramy wynagrodzenie jedynie w przypadku odzyskanych należności.
  • Innowacyjne zaplecze technologiczne. Z myślą o jak najsprawniejszej obsłudze powierzonych zadań, FOR-NET S.A. rozwija nowoczesne call center zarówno w Krakowie i Mielcu, zatrudniające obecnie ponad 120-osobowy, wykwalifikowany personel. Autorski system informatyczny  VMS, zintegrowany z centralą telefoniczną, gwarantuje sprawne zarządzanie procesem windykacji. Ponadto jako jedyna firma w rejonie Małopolski oferujemy usługę windykacji masowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest FOR-NET S.A. (KRS: 0000102675) („Spółka” lub „Administrator”). Można się z nami kontaktować poprzez:

 

adres e-mail: sekretariat@for-net.pl

telefon kontaktowy:+48 12 614 43 00

Pisemnie na adres: ul. F. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków

e-mail:mojedane@for-net.pl

 

 

2.   Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sporządzenia listy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu („WZ”) FOR-NET S.A. oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym Akcjonariusza na WZ, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, a ponadto w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora  lub strony trzecie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.   Kategorie przetwarzania

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer Pesel, NIP, firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika. W przypadku, w którym wskazane dane okazałyby się niewystarczające do realizacji celów wskazanych w pkt.2 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza-także inne dane niezbędne do realizacji tych celów.

4.   Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są następujące podmioty:

a)     podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu;

b)     podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5.   Okres przechowywania danych

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Spółkę walnego zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka
i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

6.   Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d)      prawo do ograniczenia przewarzania danych;

e)      prawo do sprzeciwu;

f)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

8.   Informacja na temat źródła pochodzenia danych

Państwa dane osobowe mogą pochodzić:

a)      w przypadku akcjonariusza Spółki – od podmiotu z którym Administrator zawarł umowę o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub bezpośrednio od akcjonariusza;

b)      w przypadku pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.