• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Aktualności

  • 2017-09-21

Zawiadomienie o zamiarze przedterminowego wykupu 2.500 Obligacji serii A wyemitowanych przez FORNET NSFIZ

FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w imieniu FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, zawiadamia obligatariuszy Obligacji serii A wyemitowanych przez FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty o zamiarze skorzystania przez FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z prawa do żądania przedterminowego wykupu części Obligacji serii A na zasadach określonych w punkcie 28.3 Warunków Emisji Obligacji serii A.

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Zarząd FinCrea TFI S.A. jako organ FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działając na podstawie:
- uchwały nr 2 Zgromadzenia Inwestorów FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 31 lipca 2017 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przedterminowy wykup obligacji serii A,
- rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 9 sierpnia 2017 r.,
- punktu 28.3 Warunków Emisji Obligacji serii A,

podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu 2.500 Obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Przedterminowy wykup Obligacji serii A nastąpi na następujących warunkach:
- wykupowi podlegać będzie 2.500 (dwa tysiące pięćset) Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł, co stanowi 25% (dwadzieścia pięć procent) wyemitowanych Obligacji serii A;
- wykup zostanie dokonany w dniu 13 września 2017 r.;
- dzień ustalenia praw do kwoty wykupu przypadać będzie na 6 dni roboczych przez dniem wykupu, tj. w dniu 5 września 2017 r.;
- wykup nastąpi poprzez wypłatę środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej wykupywanych Obligacji serii A wraz z narosłymi, a niewypłaconymi do dnia przedterminowego wykupu odsetkami od Obligacji;
- z tytułu wykupu Obligacji serii A przed dniem ich wykupu Obligatariuszowi przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) naliczone od wartości nominalnej Obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi w wysokości 0,5% wartości nominalnej każdej z wykupywanych obligacji;

płatności realizowane będą za pośrednictwem Agenta ds. Płatności, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa;

Powrót