• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Aktualności

  • 2020-08-10

Zarząd FOR-NET S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FOR-NET S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 03.09.2020 r., godz.11:00 w siedzibie spółki: 31-216 Kraków ul. Konecznego 4/1U z porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

        - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.

        - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r.

        - w sprawie korekty wyniku finansowego Spółki lat ubiegłych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie obrad


Powrót