• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Aktualności

  • 2021-08-30

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FOR-NET S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 29.09.2021 r., godz.11:00 w siedzibie spółki: 31-216 Kraków ul. Konecznego 4/1U z porządkiem obrad:
1.    Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego
2.    Przyjęcie porządku obrad
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
5.    Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12.    Wolne wnioski
13.    Zamknięcie obrad

Powrót